Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1548 φορές
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” εκτιμώμενης αξίας 130.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου
Συνημμένα αρχεία: