ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1080 φορές
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστήρων των κτιρίων του Δήμου Σερρών. Προϋπολογισμού 11.710,00€ χωρίς ΦΠΑ και 14.520,40€ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη με βάσει την τιμή προσφορά ανά είδος αλλά για το σύνολο της ομάδας.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent