Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 186 φορές
  • Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017»», με προϋπολογισμό 760.000,00€ (με ΦΠΑ24%) (CPV 45262600-7). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ.
  • Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. eu καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι(Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 189627).
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent