Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2022

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 133 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022», προϋπολογισμού 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ & 186.000,00€ με ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 29/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. μέχρι την 7/2/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59 στην Ελληνική γλώσσα.

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», ορίσθηκε για την 13/02/2023 και ώρα 11:00.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Powered by 300x150 tranparent