Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1139 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ονομαστικής ισχύος 18 kWel για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με Συστημικό αριθμό 103881, προϋπολογισμού: 320.320,00 € χωρίς ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 17/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 17-01-2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent