Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 560 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην πόλη των Σερρών" με προϋπολογισμό 1.050.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 24/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 30/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

 

Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών

Νέα μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent