Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 741 φορές

Διευκρινίζουμε πως στο άρθρο 1.6 της διακήρυξης, με τίτλο «Δημοσιότητα» και στην 2η παράγραφο, έχει αναγραφεί λανθασμένα πως ο συστεμικός αριθμός του διαγωνισμού είναι ο 89332 ενώ ο σωστός συστεμικός αριθμός είναι ο 82767.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

 

Διευκρινίζουμε πως η ορθή καταληκτική ημερομηνία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού είναι η 28/5/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59:00 και όχι η 24/5/2020 η οποία εκ παραδρομής αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.

Επίσης η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου θα γίνει στις 3/6/202, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent