Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2020

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 126 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2020» με προϋπολογισμό
475.000,00€ (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 23/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 26/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα αρχεία: