Συντήρηση οδικού δικτύου έτους 2020-21

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 137 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2020-21», πρ/σμού 650.000,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι 16/6/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 19/6/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα αρχεία: