Επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 78 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία «επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών» για τα έτη 2020 & 2021, προϋπολογισμού 120.000 € χωρίς ΦΠΑ και 148.800,00 € με ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/02/2020 και ώρα 23:59.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 31/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια ασφαλτομίγματος »