Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2019

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 258 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Εργασίες Οδοστρωσίας - Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2019" με προϋπολογισμό 695.000,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 17/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 23/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Συνημμένα αρχεία: