Προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 254 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας «φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο έτους 2019», ποσού 50.078,11€ χωρίς ΦΠΑ και 58.061,96€ με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με αριθμό πρωτοκόλλου από το Τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 23 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα ώρα έναρξης 10:00 π.μ και λήξη 11:00 π.μ ή να στείλουν τις προσφορές τους αφού πρωτοκολληθούν, στο γραφείο Προμηθειών επί της οδού Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες Τ.Κ. 62100, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή 23-12-2019 και ώρα 11:00μ.μ.

Συνημμένα αρχεία: