Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018-2019

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 257 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018-2019” με προϋπολογισμό 265.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) (CPV 45200000-9). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν .4412/16.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 19/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Συνημμένα αρχεία: