ΟΠΑΚΠΑ - Εργασίες συντήρησης και επίβλεψης της ορθής λειτουργίας της κολυμβητικής πισίνας του Κολυμβητηρίου

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 173 φορές

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται να αναθέσει την παροχή εργασιών συντήρησης και επίβλεψης της ορθής λειτουργίας της κολυμβητικής πισίνας του Κολυμβητηρίου, προϋπολογισμού 2.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 92/14-10-2019 μελέτη.

Σφραγισμένες προσφορές (έντυπο της υπηρεσίας ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια μέχρι και την 18η -10-2019 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, Βενιζέλου 139 -2οςόροφος ΔΕΥΑΣ και ώρα 14:00.

Συνημμένα αρχεία: