Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 330 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 265.320,00 € χωρίς ΦΠΑ & 328.996,80 € με ΦΠΑ. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία(3) τμήματα, με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα (β φάση) »