Ασφάλιση τροχαίου υλικού

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 203 φορές

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσίας για την ασφάλιση τροχαίου υλικού ποσού 24.485,00€, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Διευκρίνιση (21/08/2019)

Συνημμένα αρχεία: