Εργασίες Οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις στην Περιοχή Σιγής

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 189 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Εργασίες Οδοστρωσίας - Ασφαλτοστρώσεις στην Περιοχή Σιγής", προϋπολογισμού 76.500 € (με ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 19/7/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 25/07/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Συνημμένα αρχεία: