Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεσκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 228 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για «Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών ετών 2019- 2020» προϋπολογισμού 199.817,40 € χωρίς Φ.Π.Α. και 247.773,58€ με Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 13/06/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 14/06/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01/07/2019 και ώρα 23:59.

Συνημμένα αρχεία: