Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 131 φορές
O Δήμαρχος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις: του  Ν.3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006, του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» & του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') άρθρο 43 ‘’Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147)’’ και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των δημοπρατούμενων εργασιών ανά τμήμα (Α,Β,Γ,Δ) που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ. Πρωτ.: 15234/319/15-05-2019 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 1/2019 μελέτη του Τμήματος Πρασίνου.
Συνημμένα αρχεία: