Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 181 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση τού έργου «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» με προϋπολογισμό 480.900,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνιύα υποβολής προσφορωύν ορίζεται η 2α Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 2/7/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 5/7/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έχει γίνει ορθή επανάληψη στο συνημμένο έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ.

Συνημμένα αρχεία: