Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 183 φορές

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με απ’ ευθείας ανάθεση στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού που διενεργεί η υπηρεσία μας το Α τμήμα (Λαμπτήρες και Ηλεκτρολογικό υλικό για τη Δημοτική Ενότητα Σερρών, ποσού 18.460,00 € χωρίς ΦΠΑ και 22.890,40€ με ΦΠΑ) της μελέτης με αρ. 17/2019 της ΔΤΥ με τίτλο "Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού".

Η διαδικασία θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων για το συγκεκριμένο Α τμήμα της παραπάνω μελέτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να στείλουν σχετική προσφορά σφραγισμένη στο πρωτόκολλο του δήμου με την ένδειξη της προμήθειας, μέχρι 25-04-2019 και ώρα 12:00.

Συνημμένα αρχεία: