ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 250 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-20" με προϋπολογισμό 500.000,00 € (με ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20η Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 20/5/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24/5/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος »