ΟΠΑΚΠΑ: Παροχή λογιστικών - φορολογικών υπηρεσιών και οικονομικής - τεχνικής διαχείρισης

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 209 φορές
Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) διακηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής-τεχνικής διαχείρισης του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.) για δύο έτη, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία (12) δώδεκα τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφεία ΟΠΑΚΠΑ
Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/04/2019
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: ΟΠΑΚΠΑ
Ημερομηνία/ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 12/04/2019, 09:00
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-20 »