Διενέργεια πολιτιστικών-κοιν.-αθλητ. - κλπ δραστηριοτήτων

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 329 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για «Διενέργεια πολιτιστικών-κοιν.-αθλητ.-κλπ. δραστηριοτήτων» του Δήμου Σερρών έτους 2018, ποσού 73.915,00 χωρίς ΦΠΑ και 91.654,60 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(Συστ. Αριθ. 69276) από την 08/01/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι τη Τετάρτη 30-01-2019 ώρα 23:59 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 και τη διακήρυξη. Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει τη Δευτέρα 04-02-2019 και ώρα 10:00 π.μ..
Συνημμένα αρχεία: