Προμήθεια Λιπαντικών για τη συντήρηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών & του ΟΠΑΚΠΑ

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 639 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια: "Λιπαντικών για τη συντήρηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών & του ΟΠΑΚΠΑ", προϋπολογισμού 65.520,00€ χωρίς ΦΠΑ και 81.244,80€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚΑ' 114/8-6-2006 & τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθ. Πρωτ.: 29945/02-10-2018 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 19/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας.
Συνημμένα αρχεία:

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent