Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2022

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 850 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, διενέργειας παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2022» προϋπολογισμού 750.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 930.000,0 € με ΦΠΑ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent