Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 200 φορές
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και των νομικών του προσώπων για τρία(3) έτη, προϋπολογισμού 2.591.563,50 € προ ΦΠΑ & 3.213.538,74 € με ΦΠΑ», CPV: 09100000-0, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια «άλατος αποχιονισμού έτους 2018» »