Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 818 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του» για τα έτη 2019-2020 & 2020-2021 σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για ένα ή περισσότερα από τα τμήματα της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του κάθε τμήματος με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.

Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 522.053,02 € χωρίς ΦΠΑ & 593.956,43 € με ΦΠΑ.

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 09/10/2018 ημέρα Τρίτη, και ώρα έναρξης η 11:00 π.μ.

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 11/11/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα λήξης 23:59 μμ.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Προμήθεια καυσοξύλων »
Powered by 300x150 tranparent