Προμήθειας ενός (1) αναρροφητικού Σαρώθρου 4 κ.μ.

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 305 φορές
Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «Προμήθειας μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών», από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών), προϋπολογισμού 237.903,23 χωρίς ΦΠΑ 295.000,00 € με ΦΠΑ {cpv 34144431-8 & 43210000-8}, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής1, ανά ομάδα όπως περιγράφονται από τις μελέτες υπ’ αριθ. 15/2018 της Δ/νσης Καθαριότητας και 53/2018 της ΔΤΥ, για μία ή περισσότερες ομάδες της συγκεκριμένης προμήθειας του Δήμου, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και τις σχετικές μελέτες.
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα »