Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 921 φορές
Ο Δήμος Σερρών, ύστερα από την με αριθ. 65/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 45112310-1.Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 526. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος »
Powered by 300x150 tranparent