Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 863 φορές
Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών», για το έτος 2018 προϋπολογισμού 7.440,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά.
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017 »
Powered by 300x150 tranparent