Παροχή υπηρεσιών και προμηθειών για «Έξοδα πολιτιστικών-κοιν.-αθλητ.-κλπ. δραστηριοτήτων» του Δήμου Σερρών έτους 2018

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 908 φορές
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών και προμηθειών : «Έξοδα πολιτιστικών-κοιν.-αθλητ.-κλπ. δραστηριοτήτων» του Δήμου Σερρών έτους 2018.
Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent