ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ»

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1077 φορές

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ειδών γραφείου & αναλώσιμων για εκτυπωτές-πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά» συνολικού ποσού 130.634,62€ χωρίς ΦΠΑ & 161.986,93€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από άποψη τιμής προσφορά.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 04/12/2017 και ώρα 07:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20/12/2017 και ώρα 07:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27/12/2017 και ώρα 15:00


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent