Προμήθεια(παροχή) ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 1108 φορές
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 674/2017 (ΑΔΑ: 6ΩΩΣΩ10-ΞΗΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην «προμήθεια(παροχή) ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2017– 2018», CPV: [55524000-9] {Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα} με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και τροποποίηση όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 του άγονου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού που προηγήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτή/ αναδόχου της παροχής με τίτλο «Προμήθεια(παροχή) ετοίμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2017– 2018, προϋπολογισμού 144.637,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και 179.350,50 € με Φ.Π.Α.»
Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑ »
Powered by 300x150 tranparent