Προμήθεια λαμπτήρων - ηλεκτρολογικού υλικού Φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού έτους 2017

Κατηγορία Διαγωνισμοί
Διαβάστηκε 312 φορές

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 & τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.738,00 με ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών των τμημάτων που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ. Πρωτ.: 33317/8-8-2017 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 30 & 31/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Δ.Τ.Υ. τμήμα Η/Ε.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 18/08/2017 και ώρα 07:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 05/09/2017 και ώρα 07:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 11/09/2017 και ώρα 15:00

Συνημμένα αρχεία:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Διευκρίνιση επί της αριθμ. 32156/31-07-2017 διακήρυξης »