ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Διαβάστηκε 230 φορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Σέρρες  22 Μαΐου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 "Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133)" και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α΄43).
  1. Την αριθ. 5/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ' αυτή συνδυασμοί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
  1. Tις αριθμ. 12/2019 και 22/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών, οι οποίες διορθώνουν την υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφασή του ως προς λάθη γραφικά που παρεισέφρησαν από παραδρομή κατά τη σύνταξη του διατακτικού της.  

Γνωστοποιούμε ότι

 

Για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το δήμο Σερρών

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ »