Γνωστοποίηση ανακοίνωσης Αρ. Πρ. 52964(149)/10-02-2017

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 1643 φορές

Ο Αντιδήµαρχος Έργων-Υποδοµών & Καθηµερινότητας Δήμου Σερρών κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, µε την ιδιότητα του εξουσιοδοτηµένου Αντιδηµάρχου, (βάσει των αριθµ. 770 & 903/2014 αποφάσεων ∆ηµάρχου), γνωστοποιεί την παρακάτω ανακοίνωση με Αρ. Πρ. 52964(149)/10-02-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ώστε να λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία µε αρ. πρ. οικ. 6778/08-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας , Γενική ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής , ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης , Τµήµα Γ΄ που αφορά την : “∆ιαβίβαση φακέλου ανανέωσης και τροποποίησης του υποτµήµατος 60.2.2 (Ριζιανά-Λευκώνας 2ο υποτµήµα) του Κάθετου Άξονα 60 Θεσσαλονίκη - Σέρρες- Προµαχώνας της Εγνατίας Οδού (ανήκει στην Υποκατηγορία Α1– Οµάδα 1η– Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφορών µε Α/Α 01)” .

Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας : ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.

Αρµόδια υπηρεσία το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Τµήµα Γ΄ (τηλ. 210.6417960 κ. Α. Κουλίδη , εργάσιµες ηµέρες και ώρες).

Αρµόδια υπηρεσία για παροχή πληροφοριών και στοιχείων :
1. Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Κ.Μ. (Τηλ. 2313319843 κ. Ελπίδα Πίτη, εργάσιµες ηµέρες και ώρες)
2. ∆/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών, (Τηλ.2321350423)

 

Συνημμένα αρχεία:
Powered by 300x150 tranparent