ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠ. 162-2019

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 1324 φορές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Σέρρες 22-3- 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                    Αρ. Πρωτ: 9092
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Πληροφ: Δέσποινα Γαλάνη                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Τηλεφ: 23213 50167 (εσωτ.167)

ΘΕΜΑ:<< Τροποποίηση αποφάσεως ορισμού Αντιδημάρχων και ορισμός νέου Αντιδημάρχου >>
ΑΠΟΦΑΣΗ : 162
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 του Ν.3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent