Ανάκληση Εντεταλμένου Συμβούλου και ορισμός νέου Συμβούλου

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Διαβάστηκε 660 φορές
                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Σέρρες 19 Μαρτίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                        Αρ. Πρωτ: 8493
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Πληροφ: Δ. Γαλάνη
Τηλεφ: 23213 50167 (εσωτ.167)

ΘΕΜΑ:« Ανάκληση Εντεταλμένου Συμβούλου και ορισμός νέου Συμβούλου»
ΑΠΟΦΑΣΗ:154
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις αρμοδιότητες των Δήμων από τον Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) ιδίως του άρθρου 75, και τις πρόσθετες αρμοδιότητες από τον Ν. 3852/2010 ιδίως του άρθρου 94.
2. Τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Σερρών (ΦΕΚ.2106/21-9-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ).
4.Τις ανάγκες άσκησης των αρμοδιοτήτων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως και αυτών του Ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και για όσες μεταβιβάζονται στους δήμους, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1{ι} του Ν. 3852/2010.
6. Την αριθμ.123/7279/24-2-2017 απόφαση δημάρχου ορισμού εντεταλμένων συμβούλων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

kdvmehealth2serres100

Powered by 300x150 tranparent