admin1

Για τη διαδικασία πρόσληψης των επιτυχόντων και τα σχετικά διακιολογητικά για το πρόγραμμα Kοινωφελούς Aπασχόλησης ΟΑΕΔ No 4/2020, παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών αφού έλαβε υπόψη:

α. Τις υπ’ αριθ. 734/2019 & 52/2020 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 189 Ν. 4555/2018, των άρθρων 3 και 12 του Ν. 4623/2019, της 55905/19 ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών και της παρ. IV της αριθμ. 72349/εγκ. 108/16-10-2019, όπου συνάγεται ότι για κάθε απόφαση έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού από το Δ.Σ. προηγείται αντίστοιχη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

γ. Την ανάγκη ολοκληρωμένης οργάνωσης του εκθεσιακού περιεχομένου, της τεχνικής οπτικοακουστικής και φωτιστικής υποστήριξης και της υλοποίησης της έκθεσης της Πινακοθήκης ΞΕΝΑΚΗ η οποία θα δημιουργηθεί στο δημοτικό κτίριο Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά,

προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές) για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ» και καλεί τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς  σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών.

Ετικέτες
O Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας «Φυτικού υλικού Δήμου Σερρών έτους 2020», ποσού 27.405,00 € χωρίς ΦΠΑ & 30.967,65€ με ΦΠΑ, σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των ειδών με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη.
Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών αφού έλαβε υπόψη:

-Την με αριθμ. 52444/27-09-201 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ. Η χρηματοδότηση της πράξης αφορά ποσό 249.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ105500010) αλλά και το ποσό των 180.000,00€ από ίδιους πόρους του Δήμου.

-Την με αριθμό 142/27-02-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών, με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 249.000,00€ από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων του υπουργείου Εσωτερικών) για την πράξη: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών» και με την υπ’ αριθ. 150/27-02-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών με την οποία ενισχύθηκε ο σχετικός Κ.Α. του προϋπολογισμού με το ποσό των 180.000,00 € από ΣΑΤΑ παρελθ. ετών.

προχωρά στη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης (Τεχνικού Διαλόγου) μέρους των εγγράφων (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές) για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» και καλεί τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς φορείς  σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού τεχνικών προδιαγραφών.

Ετικέτες

 

sbaa

 

«Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών»

Η πράξη με τίτλο «Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών», προϋπολογισμού 50.000,00€ (με Φ.Π.Α) εντάχθηκε με τη με αριθμό 2901/04.06.2020 Απόφαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και τίτλο πρόσκλησης «Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών».

  

Περιγραφή της   πράξης:

Η Ανάπτυξη Αστικού Παρατηρητηρίου αφορά ένα εργαλείο με χωρικό πλαίσιο αναφοράς το Δήμο Σερρών, που θα αποτελείται από μία δομή έγκυρων βάσεων δεδομένων με δείκτες ανά θεματική ενότητα (ενδεικτικά Οικονομία και κοινωνική συνοχή, Εκπαίδευση, Χρήση αειφορικών μορφών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας, Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ποιότητα αέρα, Δημοσιονομική αυτάρκεια, Αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, Εκπροσώπηση και συμμετοχή πολιτών, Υγεία, Χωρικός και Αστικός σχεδιασμός, Συγκοινωνίες και μεταφορές κτλ). Οι παραπάνω θεματικές ενότητες στηρίζονται στο βασικό σετ δεικτών του προτύπου ISO 37120:2018 «Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων- Δείκτες για υπηρεσίες πόλεων και ποιότητα ζωής». Παράλληλα με την καταγραφή και συμπλήρωση τιμών για το σύστημα των δεικτών, θα αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (Παρατηρητήριο - πλατφόρμα), η οποία θα τροφοδοτηθεί με τα αποτελέσματα της καταγραφής των δεικτών. Η Πλατφόρμα αυτή θα μπορεί να συνεργάζεται και με την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε επεξεργασμένη πληροφορία να διατίθεται και στο ευρύ κοινό. Η πράξη θα περιλαμβάνει επίσης Ενέργειες δικτύωσης με παρόμοιες δομές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ενδεικτικά: το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης, το Παρατηρητήριο Αστικής Ανθεκτικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, το Φορέα Παρακολούθησης και αποτίμησης Παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας, ανταλλαγής δεδομένων και μεθοδολογιών. Ακόμα η πράξη περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Κατ΄ ελάχιστον θα διοργανωθούν 1 σποτ διάρκειας 30'' και 2 διαδικτυακές καμπάνιες σε social media. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στην έναρξη της σύμβασης ενημερώνοντας για το σκοπό του Παρατηρητηρίου και η δεύτερη στο τέλος της πράξης, ενημερώνοντας για τα αποτελέσματα και τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου. Τέλος, η πράξη περιλαμβάνει τη Δοκιμαστική λειτουργία του Παρατηρητηρίου – Μοντέλο συνολικής διαχείρισης.

  

Σκοπός της πράξης:

 Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στην ανάπτυξη Αστικού Παρατηρητηρίου του Δήμου Σερρών, το οποίο έχει ως αντικείμενο την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου και οι οποίοι αφορούν τα αστικά, οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά δεδομένα των Σερρών.

Μέσα από την διαδικασία ανάπτυξης του Αστικού Παρατηρητηρίου, ο Δήμος Σερρών θα είναι σε θέση να επιλέξει τα θέματα βιωσιμότητας τα οποία θα αντιμετωπίσει ως προς τους βασικούς στόχους της ελκυστικότητας, συντήρησης και βελτίωσης του περιβάλλοντος, ανθεκτικότητας υπεύθυνης χρήσης των πόρων, κοινωνικής συνοχής και ευημερίας και να διαμορφώσει το κατάλληλο πλέγμα δεικτών για την παρακολούθηση της πορείας προς αυτούς. Η ανάπτυξη του Αστικού Παρατηρητηρίου θα καταστήσει το Δήμο Σερρών πρωτοπόρο σε θέματα βιωσιμότητας συμβάλλοντας με τη σειρά του στην υλοποίηση των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, οι οποίοι έχουν εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο με το ν.4440/2016.  

POSTER

 

Ετικέτες