Gr. Typou

    Μέτρο Ποιότητας Ζωής
   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                Δευτέρα 19/09/2016
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
             ΣΕΡΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 – ΣΕΡΡΕΣ


Αποχετευτικό
Ο Σ. Φωτιάδης προσβάλει τους κατοίκους των Καλών Δένδρων
με τα ψέματα και τις συκοφαντίες του.


«Ο Στ. Φωτιάδης με τα ψέματα και τις συκοφαντίες του προσβάλει τη νοημοσύνη των κατοίκων των Καλών Δένδρων στο θέμα του αποχετευτικού, όταν ισχυρίζεται ότι δεν ευθύνεται αυτός ο οποίος σχεδίασε και κατασκεύασε το έργο αλλά αυτός που το παρέλαβε» τόνισε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Κ. Χασαπίδης σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Επιχείρησης.
«Τόσο ο εντεταλμένος σύμβουλος των Καλών Δένδρων κ. Γιάννης Γιάτσιος όσο και ο τοπικός Πρόεδρος  κ. ΜάκηςΤσίμας δήλωσαν δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι κάτοικοι του χωριού έβλεπαν ότι γινόταν μία κακή κατασκευή και δεν θα μπορούσε ποτέ να λειτουργήσει» υπενθύμισε ο Κ. Χασαπίδης.
Η επιβεβαίωση ήλθε από την Τεχνική Υπηρεσία η οποία λέει ρητά ότι το έργο είχε καθιζήσεις, γέμισε και  έφραξε με φερτές ύλες και νερά.
«Όμως ο κ. Φωτιάδης έφθασε στο σημείο να αμφισβητήσει την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ δηλώνοντας, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία, ότι τα στελέχη της  δέχθηκαν πιέσεις για να τη συντάξουν ως έχει!
«Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει» διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ.
Ο κ. Χασαπίδης ενημέρωσε ότι ο Δήμος Σερρών υποχρεώθηκε από τον νόμο ως καθολικός διάδοχος να παραλάβει το έργο διοικητικά, χωρίς να είναι σε θέση με τα μέσα που διαθέτει να το ελέγξει και να αποφανθεί για τη λειτουργικότητα του κάτι που έκανε η ΔΕΥΑΣ και το βρήκε μη αξιοποιήσιμο.
«Όσο για τις ευθύνες, αν υπάρχουν, θα αποδοθούν από τον Εισαγγελέα και όχι από εμάς» τόνισε ο Πρόεδρος.
Αναφορικά με το ποσό που οφείλουν να επιστρέψουν οι εργολάβοι στον Δήμο Σερρών και δεν το έπραξαν, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ μίλησε για παράλειψη της αρμόδιας υπηρεσίας και για του λόγου του αληθές ανέγνωσε την παράγραφο του Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου όπου η Επιτροπή Παραλαβής «καλεί τη διευθύνουσα Υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διόρθωσης του τελικού λογαριασμού».
Κλείνοντας, ο Κ. Χασαπίδης κάλεσε τον Σ. Φωτιάδη «να σέβεται τα προβλήματα και τις αγωνίες των δημοτών και να μην τα χρησιμοποιεί για να λύνει ενδοπαραταξιακά του προβλήματα, να ψηφοθηρεί και για να βρίσκεται στην επικαιρότητα».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 7/29-8-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ


Αριθ. Απόφασης :8/2016

ΘΕΜΑ:“ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΑΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 29η    του μήνα AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 39/26-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,


                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Μετά από το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2042/29-8-2016 έγγραφο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση του γηπέδου Χριστός στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της “ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.” η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια περιόδου 2015-2016 και στη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β' εθνικής κατηγορίας που διοργανώνει η ΕΠΟ.  Ο σύλλογος ζητά να χρησιμοποιήσει σαν έδρα του το γήπεδο της Τ.Κ. Χριστός για την περίοδο 2016 – 2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος τόνισε ότι στο γήπεδο πραγματοποιούνται και οι προπονήσεις της τοπικής ομάδας Χριστός οπότε θα πρέπει να συνεννοηθούν οι δύο ομάδες για ημέρες και ώρες των προπονήσεων.

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση του γηπέδου Χριστός στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της “ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.” να το χρησιμοποιήσει σαν έδρα του  για την περίοδο 2016 – 2017.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  8/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                   Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                       Μεταλλίδης Γεώργιος
Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ


Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 6/11-7-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης :7/2016

ΘΕΜΑ:“Δημιουργία αρδευτικού δικτύου (αυτοματοποιημένου) στην Τοπική Κοινότητα Χριστός”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 11η    του μήνα Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 36/7-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Μετά από τη διενέργεια της προγραμματισμένης αυτοψίας στην Τοπική Κοινότητα Χριστός στις 6/7/2016 και αφού είχαμε τονίσει, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην κοινότητά μας και αφορά την άρδευση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, όπου το πότισμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επειδή δεν υπάρχει αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο σύστημα άρδευσης. Ζητούμε από τον  Δήμαρχο Σερρών καθώς και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου α) να μεριμνήσει ώστε να εγκριθεί η κατασκευή έργου δημιουργίας αρδευτικού δικτύου (αυτοματοποιημένου) στους παρακάτω μεγάλου εμβαδού χώρους της Τ.Κ. Χριστός :

1) Στην Δυτική όχθη 16,500 στρέμματα

2) Χώρος όπισθεν μελλοντικής πλατείας 3 στρέμματα

          και β) να φροντίσετε για την άμεση συντήρηση και αποκατάσταση   όλων των υπαρχόντων σταγονιδίων σε όλα τα σημεία  της Τοπικής Κοινότητας Χριστός όπου υπάρχει άρδευση στη μελέτη του Δήμου Σερρών. Το κόστος δεν είναι μεγάλο και έχουν αρχίσει ήδη να ξεραίνονται τα δένδρα. Αν δεν τα συντηρήσουμε θα καταστραφούν ολοσχερώς.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010


ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Γνωμοδοτεί να  εγκριθεί: α)  η κατασκευή έργου δημιουργίας αρδευτικού δικτύου (αυτοματοποιημένου) στους παρακάτω μεγάλου εμβαδού χώρους της Τ.Κ. Χριστός :

1) Στην Δυτική όχθη 16,500 στρέμματα

2) Χώρος όπισθεν μελλοντικής πλατείας 3 στρέμματα

            και β)  την άμεση συντήρηση και αποκατάσταση   όλων των υπαρχόντων σταγονιδίων σε όλα τα σημεία  της Τοπικής Κοινότητας Χριστός όπου υπάρχει άρδευση στη μελέτη του Δήμου Σερρών. Το κόστος δεν είναι μεγάλο και έχουν αρχίσει ήδη να ξεραίνονται τα δένδρα.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  7/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                   Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                       Μεταλλίδης Γεώργιος
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 4/22-6-2016 συνεδρίασης του
 Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ


Αριθ. Απόφασης :6/2016

ΘΕΜΑ: “Συντήρηση του Γυμνασίου Λευκώνα”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 22η    του μήνα Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 33/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Με το αριθμ. Πρωτ. 254/20-5-2016 έγγραφο από το Γυμνάσιο Λευκώνα με θέμα “Κτιριακά προβλήματα – Ασφάλεια μαθητών – Προτάσεις” έχουν αιτηθεί τις παρακάτω εργασίες κυρίως στο κτήριο του σχολείου. Η επιδιόρθωση σοβάδων και τα ανάλογα βαψίματα εκκρεμούν εδώ και πολύ καιρό παρά τις προφορικές εκκλήσεις και παρακλήσεις. Η ασφάλεια των παιδιών είναι αυτή που πρώτιστα θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Αιτούνται τα παρακάτω:

1. Την άμεση επιδιόρθωση των σοβάδων και βαψίματα  (το κτήριο έχει να βαφτεί εξωτερικά εδώ και 20 χρόνια)

2. Τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων έξω  από το σχολείο και τοποθέτηση στεγάστρου αναμονής λεωφορείων

3. Διαγραμμίσεις για ασφαλή πρόσβαση (η ταχύτητα των αυτοκινήτων που κινούνται από την παλιά οδό Χριστός προς Λευκώνα και Σέρρες είναι υπερβολικά μεγάλη)

4. Τα σκαλοπάτια δεν διαθέτουν αντιολισθητική ταινία για την αποφυγή πτώσεων

5. Οι προβολείς στο γυμναστήριο δεν έχουν καλυφθεί με πλέγμα και δεν γνωρίζουμε σε πιο σημείο βρίσκεται η μελέτη αλλαγής των πλακιδίων ΑΜΙΑΝΤΟΥ του δαπέδου του.

6. Το κτήριο παρουσιάζει πολλές ρωγμές

7. Τοποθέτησης μπάρας για ασφάλιση  των ποδηλάτων.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Διατυπώνει πρόταση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σερρών να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Την άμεση επιδιόρθωση των σοβάδων και βαψίματα  (το κτήριο έχει να βαφτεί εξωτερικά εδώ και 20 χρόνια)

2. Τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων έξω  από το σχολείο και τοποθέτηση στεγάστρου αναμονής λεωφορείων

3. Διαγραμμίσεις για ασφαλή πρόσβαση (η ταχύτητα των αυτοκινήτων που κινούνται από την παλιά οδό Χριστός προς Λευκώνα και Σέρρες είναι υπερβολικά μεγάλη)

4. Τα σκαλοπάτια δεν διαθέτουν αντιολισθητική ταινία για την αποφυγή πτώσεων

5. Οι προβολείς στο γυμναστήριο δεν έχουν καλυφθεί με πλέγμα και δεν γνωρίζουμε σε πιο σημείο βρίσκεται η μελέτη αλλαγής των πλακιδίων ΑΜΙΑΝΤΟΥ του δαπέδου του.

6. Το κτήριο παρουσιάζει πολλές ρωγμές

7. Τοποθέτησης μπάρας για ασφάλιση  των ποδηλάτων.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  6/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                            Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                         Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                        Μεταλλίδης Γεώργιος
Ετικέτες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 4/22-6-2016 συνεδρίασης του
 Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ


Αριθ. Απόφασης :6/2016

ΘΕΜΑ: “Συντήρηση του Γυμνασίου Λευκώνα”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 22η    του μήνα Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 33/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού - Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Με το αριθμ. Πρωτ. 254/20-5-2016 έγγραφο από το Γυμνάσιο Λευκώνα με θέμα “Κτιριακά προβλήματα – Ασφάλεια μαθητών – Προτάσεις” έχουν αιτηθεί τις παρακάτω εργασίες κυρίως στο κτήριο του σχολείου. Η επιδιόρθωση σοβάδων και τα ανάλογα βαψίματα εκκρεμούν εδώ και πολύ καιρό παρά τις προφορικές εκκλήσεις και παρακλήσεις. Η ασφάλεια των παιδιών είναι αυτή που πρώτιστα θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Αιτούνται τα παρακάτω:

1. Την άμεση επιδιόρθωση των σοβάδων και βαψίματα  (το κτήριο έχει να βαφτεί εξωτερικά εδώ και 20 χρόνια)

2. Τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων έξω  από το σχολείο και τοποθέτηση στεγάστρου αναμονής λεωφορείων

3. Διαγραμμίσεις για ασφαλή πρόσβαση (η ταχύτητα των αυτοκινήτων που κινούνται από την παλιά οδό Χριστός προς Λευκώνα και Σέρρες είναι υπερβολικά μεγάλη)

4. Τα σκαλοπάτια δεν διαθέτουν αντιολισθητική ταινία για την αποφυγή πτώσεων

5. Οι προβολείς στο γυμναστήριο δεν έχουν καλυφθεί με πλέγμα και δεν γνωρίζουμε σε πιο σημείο βρίσκεται η μελέτη αλλαγής των πλακιδίων ΑΜΙΑΝΤΟΥ του δαπέδου του.

6. Το κτήριο παρουσιάζει πολλές ρωγμές

7. Τοποθέτησης μπάρας για ασφάλιση  των ποδηλάτων.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Διατυπώνει πρόταση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σερρών να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Την άμεση επιδιόρθωση των σοβάδων και βαψίματα  (το κτήριο έχει να βαφτεί εξωτερικά εδώ και 20 χρόνια)

2. Τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων έξω  από το σχολείο και τοποθέτηση στεγάστρου αναμονής λεωφορείων

3. Διαγραμμίσεις για ασφαλή πρόσβαση (η ταχύτητα των αυτοκινήτων που κινούνται από την παλιά οδό Χριστός προς Λευκώνα και Σέρρες είναι υπερβολικά μεγάλη)

4. Τα σκαλοπάτια δεν διαθέτουν αντιολισθητική ταινία για την αποφυγή πτώσεων

5. Οι προβολείς στο γυμναστήριο δεν έχουν καλυφθεί με πλέγμα και δεν γνωρίζουμε σε πιο σημείο βρίσκεται η μελέτη αλλαγής των πλακιδίων ΑΜΙΑΝΤΟΥ του δαπέδου του.

6. Το κτήριο παρουσιάζει πολλές ρωγμές

7. Τοποθέτησης μπάρας για ασφάλιση  των ποδηλάτων.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  6/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                            Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                         Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                        Μεταλλίδης Γεώργιος
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent