admin1

‘’ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α’ ΚΥΚΛΟΣ’’

 Η πράξη µε τίτλο «Δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων», προϋπολογισμού 170.000,00 € (με ΦΠΑ) εντάχθηκε µε αριθμό 3999/30.4.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1811/Β’/12.5.2020) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Περιγραφή της πράξης:

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :

«Αναμόρφωση παιδικής χαράς για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων», προϋπολογισμού 68.544,00 €.

Το έργο αφορά στη προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας (επιφάνειες πτώσης) και αστικού εξοπλισμού για την αναμόρφωση της παιδικής χαράς επί της οδού Αρκαδιουπόλεως εντός της πόλης του Δ. Σερρών.

Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

  • Τοποθέτηση νέου κατάλληλου εξοπλισμού που απευθύνεται σε μικρότερες και μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες. Στο νέο εξοπλισμό υπάρχουν και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες και για χρήση από παιδιά με ειδικές ανάγκες
  • Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις (χυτό ελαστικό δάπεδο)
  • Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε κατάλληλες θέσεις

Το χυτό ελαστικό δάπεδο θα διαστρωθεί πάνω σε έτοιμη υπόβαση σκυροδέματος.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :

«Εξοπλισμός πληροφόρησης για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας Σερρών και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων», προϋπολογισμού 101.456,00 €.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προβολής που θα περιλαμβάνει οθόνη προβολής τύπου LED υψηλής φωτεινότητας και ανάλυσης (LED WALL), συσκευή media player και κατάλληλη σύνδεση με τον διαχειριστή του συστήματος μέσω 4G modem/router. Επιπρόσθετα, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση σε σημεία που θα υποδειχθούν πέντε ηλιακών καθιστικών (παγκάκια). Τα ‘’έξυπνα’’ αυτά παγκάκια πέρα από τη δυνατότητα ανάπαυσης θα παρέχουν και υπηρεσίες στους επισκέπτες τους όπως φόρτιση συσκευών, σύνδεση στο διαδίκτυο κ.α.

Ετικέτες
Space4People    urbactΤο Space4People είναι ένα Δίκτυο Σχεδιασμού Δράσεων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT III.

Η διάρκεια υλοποίησης της Φάση II του δικτύου είναι από 7/5/2020 έως 7/8/2022 ενώ σχετικά με το αντικείμενο, το Δίκτυο θα προσπαθήσει να βελτιώσει την ποσότητα και την ποιότητα των ελκυστικών δημόσιων χώρων στις αστικές περιοχές. Για το σκοπό αυτό, θα αντιμετωπίσει τη μέχρι τώρα κύρια χρήση του δημόσιου χώρου, αυτή για τις συγκοινωνίες- μεταφορές, με τρεις τρόπους:

α) βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών αυξάνοντας το χώρο σε δίκτυα πεζοδρόμων ή ημι-πεζοδρόμων.

β) βελτιώνοντας τους χώρους διατροπικών μεταφορών μικτών χρήσεων (intermodal hubs).

γ) βελτιώνοντας τη στάθμευση στο δημόσιο χώρο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το δίκτυο ανέρχεται σε 749.969,03 € ενώ ο προϋπολογισμός για το Δήμο Σερρών είναι 63.832,50 €.

 

Στο δίκτυο Space4People συμμετέχουν οι ακόλουθες πόλεις:

- Bielefeld, Γερμανία, Συντονιστής εταίρος

- Nazare, Πορτογαλία

- Valga, Εσθονία

- Serres, Ελλάδα

- Panevezys, Λιθουανία

- Arad, Ρουμανία

- Guia de Isora, Iσπανία

- City of Turku, Φιλανδία

- Saint Germain- en-Laye,  Γαλλία

- Badalona, Ισπανία

 

Website:

https://urbact.eu/space4people

Ετικέτες
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ 11ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ


Ο Δήμος Σερρών, μετά την υπ’ αρ. 160/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την από 7.168/24-8-2009 δημόσια διαθήκη της Κατίνας χήρας Λυκούργου Μητσάκου το γένος Γεωργίου και Αναστασίας Εμφιετζόγλου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ'αριθμ. 112/23-3-2010 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών και τις διατάξεις των άρθρων 47 & 56 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ185/10-9-2013) και του Κ.Δ. 18/23-8-1941. 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ότι θα βραβεύσει από τα έσοδα του Κληροδοτήματος “Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου”, τους μαθητές και μαθήτριες που αποφοίτησαν από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών με γενική βαθμολογία άριστα (10) και διαγωγή “εξαίρετη” κατά το σχολικό έτος2019-2020.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ο πίνακας των βραβευθέντων μαθητών θα συνταχθεί από τα στοιχεία που διαθέτει η Δ/νση του 11ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Η επιλογή και βράβευση των βραβευθέντων θα γίνει από την με αριθ. πρωτ. 40051/24-12-2019 τριμελή Διαχειριστική Επιτροπή που όρισε ο διαθέτης του Κληροδοτήματος “Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου” και η οποία αποτελείται από τους: α) κ. Σιαμάγκα Δημήτριο, Πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών, β) κ. Παπαματθαίου Νικόλαο, Διευθυντή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών και γ) κ. Δερμεντζίδου Δέσποινα, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού
Σχολείου.

ΠΟΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Το ποσό του βραβείου που θα απονεμηθεί στους μαθητές και μαθήτριες που αποφοίτησαν από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών με γενική βαθμολογία άριστα (10) και διαγωγή “εξαίρετη” κατά το σχολικό έτος2019-2020 ανέρχεται στο ύψος των χιλίων πενήνταευρώ (1.050,00 €) ευρώ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Η χορήγηση του βραβείου θα γίνει σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

Ο Δήμαρχος

Αλέξανδρος Χρυσάφης

 

Ετικέτες
Στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας φοιτητών του ΑΠΘ για τη ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ του Δήμου Σερρών, παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο του παρακάτω συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZuGXCCY6HzItTNeHgxlexKqt9sIfw6GCChmxSjp3usxIKug/viewform?usp=sf_link
Ετικέτες
Ο Δήμαρχος Σερρών προκηρύσσει Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Παροχή γευμάτων σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο) Δήμου Σερρών από Φεβρουάριο 2022 έως τη λήξη σχολικού έτους 2021-2022 και για το σχολικό έτος 2022-23», με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και στη σχετική μελέτη. Η προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 250.173,00€ χωρίς ΦΠΑ και 282.695,49€ με ΦΠΑ.
Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent