admin1

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/ΦΕΚ Α' 114/8-6-2006 & τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, με αριθμ. Πρωτ.: 44927/1428/24-12-2021 και όπως προδιαγράφεται στη με αριθμό 31/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας.
Ετικέτες

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών έτους 2021-22», προϋπολογισμού 150.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 186.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός:(146339).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 22/01/2022: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ετικέτες
Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μόνο για τα τμήματα 1, 2, 3 και 4 για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού υλικού (φωτοαντιγραφικού χαρτιού)», προϋπολογισμού 45.341,19€ χωρίς ΦΠΑ και 56.223,08€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την παρούσα διακήρυξη (Συστημικός αριθμός: 145832).
Ετικέτες

‘’ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α’ ΚΥΚΛΟΣ’’

 Η πράξη µε τίτλο «Δράσεις στήριξης της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων», προϋπολογισμού 170.000,00 € (με ΦΠΑ) εντάχθηκε µε αριθμό 3999/30.4.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1811/Β’/12.5.2020) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Περιγραφή της πράξης:

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :

«Αναμόρφωση παιδικής χαράς για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας των Σερρών και την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων», προϋπολογισμού 68.544,00 €.

Το έργο αφορά στη προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας (επιφάνειες πτώσης) και αστικού εξοπλισμού για την αναμόρφωση της παιδικής χαράς επί της οδού Αρκαδιουπόλεως εντός της πόλης του Δ. Σερρών.

Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

  • Τοποθέτηση νέου κατάλληλου εξοπλισμού που απευθύνεται σε μικρότερες και μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες. Στο νέο εξοπλισμό υπάρχουν και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες και για χρήση από παιδιά με ειδικές ανάγκες
  • Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις (χυτό ελαστικό δάπεδο)
  • Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε κατάλληλες θέσεις

Το χυτό ελαστικό δάπεδο θα διαστρωθεί πάνω σε έτοιμη υπόβαση σκυροδέματος.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :

«Εξοπλισμός πληροφόρησης για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας Σερρών και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων», προϋπολογισμού 101.456,00 €.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προβολής που θα περιλαμβάνει οθόνη προβολής τύπου LED υψηλής φωτεινότητας και ανάλυσης (LED WALL), συσκευή media player και κατάλληλη σύνδεση με τον διαχειριστή του συστήματος μέσω 4G modem/router. Επιπρόσθετα, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση σε σημεία που θα υποδειχθούν πέντε ηλιακών καθιστικών (παγκάκια). Τα ‘’έξυπνα’’ αυτά παγκάκια πέρα από τη δυνατότητα ανάπαυσης θα παρέχουν και υπηρεσίες στους επισκέπτες τους όπως φόρτιση συσκευών, σύνδεση στο διαδίκτυο κ.α.

Ετικέτες
Space4People    urbactΤο Space4People είναι ένα Δίκτυο Σχεδιασμού Δράσεων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT III.

Η διάρκεια υλοποίησης της Φάση II του δικτύου είναι από 7/5/2020 έως 7/8/2022 ενώ σχετικά με το αντικείμενο, το Δίκτυο θα προσπαθήσει να βελτιώσει την ποσότητα και την ποιότητα των ελκυστικών δημόσιων χώρων στις αστικές περιοχές. Για το σκοπό αυτό, θα αντιμετωπίσει τη μέχρι τώρα κύρια χρήση του δημόσιου χώρου, αυτή για τις συγκοινωνίες- μεταφορές, με τρεις τρόπους:

α) βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών αυξάνοντας το χώρο σε δίκτυα πεζοδρόμων ή ημι-πεζοδρόμων.

β) βελτιώνοντας τους χώρους διατροπικών μεταφορών μικτών χρήσεων (intermodal hubs).

γ) βελτιώνοντας τη στάθμευση στο δημόσιο χώρο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το δίκτυο ανέρχεται σε 749.969,03 € ενώ ο προϋπολογισμός για το Δήμο Σερρών είναι 63.832,50 €.

 

Στο δίκτυο Space4People συμμετέχουν οι ακόλουθες πόλεις:

- Bielefeld, Γερμανία, Συντονιστής εταίρος

- Nazare, Πορτογαλία

- Valga, Εσθονία

- Serres, Ελλάδα

- Panevezys, Λιθουανία

- Arad, Ρουμανία

- Guia de Isora, Iσπανία

- City of Turku, Φιλανδία

- Saint Germain- en-Laye,  Γαλλία

- Badalona, Ισπανία

 

Website:

https://urbact.eu/space4people

Ετικέτες
Powered by 300x150 tranparent