Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ” ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”, εκτιμώμενης αξίας 57.588,02 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ΔΤΥ του Δήμου Σερρών (Ε. Ράντου, Κ. Μαρινάκη2321350133/141)

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την Παροχή υπηρεσιών για τη Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 30/12/2020 και ώρα 11:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/12/2020 και ώρα 13:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/01/2021 και ώρα 23:59:00.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης» στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Επανάχρηση του κτιρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία Πινακοθήκης Ξενάκη».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 29/12/2020 ημέρα Τρίτη, και ώρα έναρξης η 13:00 μ.μ.

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 25/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 23:59 μμ.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αναπροσαρμογή - επικαιροποίηση - συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητήριου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών», με προεκτιμώμενη αμοιβή 957.414,96 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 14-2-2021 και ώρα 23.59 και η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 18-2-2021 και ώρα 10:00.

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών πρόκειται  να  αναθέσει την υπηρεσία «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ”, στα πλαίσια της πράξης “Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών” (ΟΠΣ 5029544) προϋπολογισμού 36.799,65 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την αριθμ. 71/2020 μελέτη της ΔΤΥ Δήμου Σερρών . Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Ε.Π. ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ (Αρ. Εναρ. 2019ΣΕ27510103) ποσό 16.636,93€ και Έσοδα ΟΠΑΚΠΑ ποσό 20.162,72 €

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020» με προϋπολογισμό 123.951,13 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 71320000 – 7.
Προς:
1. INTERACTIVE O.E.
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 2461049116
2. OΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ο Δήμος μας διενεργώντας στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, ενδιαφέρεται για την Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO), τοu έτους 2020-2021, σύμφωνα με την αριθ. 7/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Μηχανογράφησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού ευρώ 6.448,00 € με Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πιλοτικού σταθμού βιοαερίου Δήμου Σερρών για την παραγωγή βελτιωτικού εδάφους και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ονομαστικής ισχύος 18 kWel για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με Συστημικό αριθμό 103881, προϋπολογισμού: 320.320,00 € χωρίς ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από την 17/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι 17-01-2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» με προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) CPV 45212225-9. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (362.903,23 ευρώ).

Τα τεύχη Δημοπράτησης είναι αναρτημένα και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20-1-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/16. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.

 

Σύμφωναμε την αρ. 170/2021 απόφαση του Δημάρχου η ημερομηνία αποφράγισης προσφορών μετατείθεται για την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

volunteer