Ψηφιοποίηση αρχείου Δημοτολογίων

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας για την ψηφιοποίηση των Δηματολογίων Σερρών, αξία 47.435,00€ χωρίς ΦΠΑ και 58.819,40€ με ΦΠΑ.

 

Προσοχή: Έχει αναρτηθεί κείμενο με διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού (09/11/2016)

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΚΑΠΗ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών προτίθεται να μισθώσει ακίνητο για την στέγαση του Γ΄ ΚΑΠΗ Σερρών στην περιοχή των Σαράντα Μαρτύρων και Σφαγείων με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης και με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που περιγράφονται στους όρους της προηγηθείσας αριθμ 6/2016 Διακήρυξης, για την οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.
Καλούμε τους Σερραίους Πολίτες όσοι ενδιαφέρονται, να προσφέρουν το ακίνητό τους για εκμίσθωση προκειμένου να στεγάσει η υπηρεσία το Γ΄ ΚΑΠΗ Σερρών, να καταθέσουν φάκελο που να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά του κτιρίου τους όπως περιγράφονται στους όρους της αριθμ 6/2016 διακήρυξης.
Σφραγισμένες προσφορές (με φάκελο του προσφερομένου κτιρίου ) μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέχρι και την 2α Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Διοίκησης του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών και ώρα 10:00.
Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από τα γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση׃ Βενιζέλου 139, 20ς όροφος, τηλ. 23210-22487, εσωτ.1).

ΚΕΔΗΣ - Προμήθεια γραφικής ύλης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 2016 -2017» μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (10.405,94€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 7η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Διοργάνωση Εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 04-12-2016 έως 02-01-2017» μέχρι του ποσού των πενήντα δύο χιλιάδων εκατό σαράντα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (52.140,76€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 3η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων

Ο Δήμος Σερρών προκυρρήσει διαγωνισμό με  αντικείμενο την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προϋπολογισμού 19.938,20€ με ΦΠΑ.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και υποβολή κλειστών προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανάθεση σε Αρχιμουσικό της λειτουργίας της Φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου Σερρών και της παιδικής χορωδίας με ορχηστρικό σύνολο» μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 1η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ.

ΚΕΔΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, 61122, Σέρρες, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 68915).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Ο Δήμος Σερρών προβαίνει στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: "Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση Υ.Δ.Ε.", προϋπολογισμού 14.880,00€ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές τους μέχρι την 11 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το αρμόδιο τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ενεργειακών εφαρμογών και υπηρεσιών, οδός Κ. Καραμανλή 1, Δημαρχείο Σερρών, τηλ. 2321350118-128.
Powered by 300x150 tranparent