Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για την Διαμόρφωση και Κατασκευή διακοσμητικών στοιχείων (πάνελ) του Χώρου της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.», μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 21η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:30 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επι-χείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68914).

Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2016

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» με προϋπολογισμό 25.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών OIKOΔΟΜΙΚΑ & ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας Κ. Καραμανλή 1, ή να τα λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σερρών μέχρι τις 21 Ιουλίου 2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350121 & 2321350173 αρμόδιοι, υπάλληλοι κα. Πανίδου Ευτυχία και κα. Αναγνωστίδου Αικατερίνη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Σερρών και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Εργασίες Οδοστρωσίας - Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής Πόλης Σερρών έτους 2016", με προϋπολογισμό 300.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείου Σερρών και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23213-50121 (αρμόδιος υπάλληλος κα. Πανίδου Ευτυχία).

Για 4η χρονιά η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. επιθυμεί να οργανώσει την Πολιτεία των Ευχών στο Κεντρικό Πάρκο της πόλης των Σερρών. Με αίσθημα ευθύνης δημιουργούμε κάτι όμορφο για όλους τους δημότες μας, με στόχο να γιορτάσουμε όλοι μαζί με χαρά και ελπίδα για τη νέα χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. αλλά και τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Καλούμε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να καταθέσει την προσφορά του στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, μεμονωμένες δραστηριότητες, παιχνίδια αναψυχής, που θα εγκατασταθούν στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς και το ανταποδοτικό όφελος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. επί των συνολικών εγκαταστάσεων και τη χρήση αυτών από τους πολίτες. Το ανταποδοτικό όφελος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα επιστρέψει ως κοινωνική παροχή στις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στην Γραμματεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, τηλ. 23210 68900 και 23210 68910 έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου: Παροχής Υπηρεσιών για την Διοργάνωση της Πανελλήνιας Χορευτικής Συνάντησης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 08-09-2016 ΕΩΣ 11-09-2016, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, για τις ανάγκες της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 19η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 3ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υπο-βάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:30 π.μ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68914).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης  παροχής τουριστικών υπηρεσιών (μεταφοράς, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης), στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 14.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 26.7.2016, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ. Κοκκινίδου ή κ. Σεϊρεκίδου, τηλ. 2321350134 & 2321350158.

ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση ακινήτου

Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για ατη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ Λευκώνα.
Προθεσμία υποβολής προσφορών από 13/7/2016 έως 1/8/2016.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Βενιζέλου 139, 2ο όροφος, τηλ. 23210-22487.

 

Χρήση υπηρεσιών τηλεμετρίας

Ο Δήμος Σερρών με την αρ. 343/2016 Α.Ο.Ε. απόφασίσε σχετικά με τη χρήση τηλεφωνίας - τηλεμετρίας (για χρήση GPS) για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών.
Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι τις 12 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών, Κων/νου Καραμανλή 1.
Πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (τηλ. 23213 50110, αρμόδια κ. Μέλλιου) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών με την 325/2016 ΑΟΕ αποφάσισε για την προμήθεια συστήματος παρακολούθησης του χώρου του Κυνοκομείου και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την 8ην Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.
Πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Η/Μ Έργων του Δήμου Σερρών (τηλ 23213 – 50128 αρμόδια κ. Τζίνη) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 για την Δημοτική Ενότητα Κ. Μητρουσίου προϋπολογισθείσας αξίας 9.917,49€ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2016 από τον Κ.Α 20.6699.023.
Προσφορά μπορεί να δοθεί ανά είδος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1 στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού στις 12 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10:00πμ και ώρα λήξης στις 11:00 π.μ. και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και Ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδιος υπάλληλος Μέλλιου Παναγιώτα, τηλ. 2321083610-83614.

Powered by 300x150 tranparent