Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για τις αδιάθετες ομάδες Α, Β, Δ για την "Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Σερρών", πρ/σμού 9.711,00 € χωρίς ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία, για δύο ή και για όλες τις ομάδες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, K. Kαραμανλή 1 στις 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στις 10:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114-50110 Mέλλιου Ανίτα,Μαζαράκη Αναστασία). ενώ πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από τη Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Σερρών (τηλ 2321045515 Πάσιος Ιωάννης).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την αριθ. 559/2016 Aπόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η διενέργεια παροχής υπηρεσιών για δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέχρι τις 19/09/2016, ώρα 12:00, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, Υπ΄όψιν: Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ. Βασιλοπούλου Ειρήνη, κ. Κοκκινίδου Αθηνά, τηλ. 2321350134.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 11.972,20 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Προμήθεια φορητών οστεοθηκών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φορητών οστεοθηκών.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη εκτιμάται σε 6.642,00 με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2016.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σε διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού ε ί κ οσ ι (20) ημέρες μετά από την δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία (1) τοπική εφημερίδα, την τοιχοκόλληση της στον πίνακα ανακοινώσεων και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του δήμου, στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία μας.(αρμόδιοι υπάλληλοι Μέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα,Μαζαράκη Αναστασία 23213-50114).

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

METAΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΛΟΓΩ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .  ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.37573/12-09-2016 ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.642,00€ ΜΕ ΦΠΑ. Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ΗΜΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗO Δήμος Σερρών ανακοινώνει την αναβολή της δημοπρασίας του έργου:  «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2016» που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016, λόγω υποχρέωσης προσαρμογής των τευχών του διαγωνισμού στον νέο νόμο Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/ τ.Α/8-8-216).
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία βάσει των νέων προτύπων εγγράφων σύμβασης που θα εκδοθούν από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Αναβάθμιση παιδικών χαρών

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 104.262,60 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

 Με βάση τη με αριθμό 362/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Σερρών πρόκειται να αναθέσει την εκτέλεση παροχής τουριστικών υπηρεσιών (μεταφοράς, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης) στο πλαίσιο υλοποίησης του δικτύου MAPS.

 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων", πρ/σμού 19.926,00 € (με ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, στις 25 Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10.00 π.μ. και ώρα λήξης 11.00 π.μ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται από το τμήμα προμηθειών (τηλ. 23213 50114 - 50110, Μέλλιου Ανίτα, Μαζαράκη Αναστασία), ενώ πληροφοροίες για τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίδονται από τη δ/νση καθαριότητας (τηλ. 23210 45515, Πάσιος Ιωάννης).

Ο Δήμος Σερρών με τις αρ. 325 & 428/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος παρακολούθησης στο χώρο του Κυνοκομείου, πρ/σμού 2.323,47 € με ΦΠΑ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την 16η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Κων/νου Καραμανλή 1.
Πληροφορίες θα παρέχονται στο Τμήμα Η/Μ Έργων στο τηλ. 23213-50128 (αρμόδια κ. Τζίνη) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την "Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2014-2015" συνολικής δαπάνης 9.949,76 € με ΦΠΑ 24%.

Η απομαγνητοφώνηση θα γίνει βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της συνημμένης υπ' αρ. 16/2016 μελέτης του τμήματος προμηθειών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι και την 16η Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, Κων/νου Καραμανλή 1.

Πληροφορίες θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ. 23213-50114 (αρμόδια κ. Μέλλιου) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης,στο πλαίσιο της πράξης “Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών” , ποσού 11.970,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ). Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 09.08.2016 ημέρα Τρίτη, στις 12:00, στη  διεύθυνση: Δήμος Σερρών , Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, υπ΄ όψιν: Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κ. Βασιλοπούλου  & κ. Κοκκινίδου   τηλ. 2321350134 & 2321350158.     

 

Powered by 300x150 tranparent