Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια "ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟY ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016", σύμφωνα με 21/2016 Μελέτη ΔΟΥ και 618/2016 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 15.954,32 € με Φ.Π.Α. & 13.776.56€ χωρίς Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω μέχρι την 21/12/2016.

Τα δικαιολογητικά που θα φέρει ο οριστικός ανάδοχος είναι τα κάτωθι:
1) Εγγραφή στο Επιμελητήριο για το ειδικό επάγγελμα
2) Ποινικό μητρώο
3) Φορολογική ενημερότητα
4) Ασφαλιστική ενημερότητα

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ.

 

Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης με βάσει την τιμή προσφορά ανά είδος , για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την Δ.Ε Σερρών προϋπολογισμού 29.923,68€ με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1, στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2016. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδιοι υπάλληλοι Μέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα, Μαζαράκη Αναστασία Τηλέφ 2321350114-110.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια προσφοράς 367 δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες (σε 367 οικογένειες, για αγορά τροφίμων ύψους 40€) του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων έτους 2016, σύμφωνα με 703/2016 ΑΔΣ & 578/2016 AOE, συνολικής δαπάνης 14.680,00€ με Φ.Π.Α.
Καλούονται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετική προσφορά κατά τα ανωτέρω μέχρι την 23/11/2016.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό δύο (2) ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Δήμου μας του δικτύου ''Military Assets as Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι'' χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας URBACT III», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την ΔΕ Λευκώνα έτους 2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής ανά είδος, προϋπολογισθείσης αξίας 9.925,00 € με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1 στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, στις 30 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη. Έναρξη υποβολή προσφορών στις 10:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11:00 π.μ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδιος υπάλληλος Μέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα, τηλ. 2321350114-110.

ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση ακινήτου για το ΚΑΠΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ο.Π.Α.Κ.Π.Α                                            Σέρρες 17-11- 2016
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ                                Αριθ. Πρωτ. 2830
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ.5/2016Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών:Έχοντας υπόψη׃α) το Π.Δ 270/81, (ΦΕΚ Α΄ 77/30-3-81).
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).
γ) το Ν.3852/2010.
δ) την αριθ.104/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ ΠΡΟΒΑΤΑ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.


Προθεσμία υποβολής προσφορών από 19-11-2016 έως 09-12-2016.


Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση׃ Βενιζέλου 139, 2 όροφος, τηλ. 23210-22487(εσωτ.1)

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη παραπάνω διεύθυνση.O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Το Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (έρευνα αγοράς), με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη προμηθευτή κρύου σάντουϊτς επί ένα έτος και για το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, έως 30 Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία της Δ/νσεως της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την 10η πρωινή της παραπάνω ημερομηνίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σέρρες  16-11-  2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                            Αριθ. Πρωτ 2819
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ            

ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                     
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. 4/2016


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη:


1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. - ΦΕΚ 77Α/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
3) Την  αριθμ. 148/2016   απόφαση  του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α Δήμου Σερρών.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


               Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου  μίσθωσης  και εκμετάλλευσης  του κυλικείου  του Β΄ ΚΑΠΗ Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 29 Νοεμβρίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00 π.μ. με επαναληπτικό  (εάν χρειαστεί) στις 6 Δεκεμβρίου  2016 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών Βενιζέλου 139, 2ος όροφος.

Πληροφορίες: Καλλιγάρου Παναγιώτα, Τσαρδάκης Ιωάννης τηλ.: 2321022487 (εσωτ. 1) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Powered by 300x150 tranparent