Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια και κατασκευή χωρισμάτων στο κυνοκομείο του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 71/2017 ΑΟΕ και με την 11/2016 Μελέτη της Δ/σης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας, συνολικής δαπάνης 15.450,40 € με Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική για τις ανωτέρω μέχρι 24-02-2017, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών, Κων/νου Καραμανλή 1.

Προμήθεια Ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια Ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 44/2017 ΑΟΕ και με την 2/2017 Μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας, συνολικής δαπάνης 24.762,80 € με Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σας μέχρι 16-02-2017, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.

Προμήθεια «αντιϊκού» λογισμικού (antivirus)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια για την ανανέωση των 225 αδειών χρήσης «αντιϊκού» λογισμικού (antivirus) του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, για δύο έτη, σύμφωνα με την αριθ. 41/2017 ΑΟΕ, συνολικής δαπάνης 4.882,50 € με Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική για τις ανωτέρω μέχρι 16-02-2017, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.

Προμήθεια Χειραμαξών οδοκαθαριστών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια Χειραμαξών οδοκαθαριστών του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 43/2017 ΑΟΕ και με την 3/2017 Μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας, συνολικής δαπάνης 4.166,40 € με Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική για τις ανωτέρω μέχρι 15-02-2017, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1.

ΚΕΔΗΣ - Μίσθωση αναψυκτηρίου στο θερινό Θεατράκι

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών (Δ.Θ.Κ.Π.), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή δημοπρασιών, την 2η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 2ος όροφος. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή δημοπρασιών μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 12:00 μ.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις αυτών, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματέα της επιτροπής δημοπρα-σιών κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68915).

Προμήθεια Υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια Υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας της Δ.Ε. Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 45/2017 ΑΟΕ και με την 5/2017 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας, συνολικής δαπάνης 16.990,48 € με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:
Προμήθεια πλαστικού επαναφερόμενου οριοδείκτη οδού (πλαστικά κολωνάκια) από πολυουρεθάνη με ενσωματωμένη ειδική εύκαμπτη μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας, ύψους 45 cm και διαμέτρου 80 mm, με ενισχυμένη βάση (σπείρωμα).

ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό έξι (6) ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Δομές παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο», συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερρών, Κ. Καραμανλή 36 (Διοικητήριο), Τ.Κ.62100, Σέρρες, υπόψη κας Μυλωνά Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 2321350570).

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΣΤΙΣ 20/2/2017

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

101 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

102 - ΜΑΓΕΙΡΩΝ

 

103 - ΟΔΗΓΩΝ

 

104 - ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

105 - ΦΑΡΜΑΚΟΠΙΩΝ

 

106 - ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 17/3/2017
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια 134 μεταλλικών Δοχείων απορριμμάτων κοινοχρήστων χώρων, για τις ανάγκες της Δ/νση  Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 52/2017 ΑΟΕ και με την 4/2017 Μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας,  συνολικής δαπάνης 7.973,20 € με Φ.Π.Α.
Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας για «Έξοδα πολιτιστικών - κοιν.- αθλητ.- κλπ. δραστηριοτήτων», σύμφωνα με την αριθ. 4/2017 μελέτη ποσού 58.155,02€ (με ΦΠΑ) & 46.899,21€ (χωρίς ΦΠΑ).
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου λήγει την 11π.μ. ώρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού η οποία είναι 16-02-2017 προθεσμία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 15-02-2017 ημέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδιος υπάλληλος Μέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα Τηλέφ 2321350114-110.
Powered by 300x150 tranparent