Ο Δήμος Σερρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών-επιστημονικών συμβούλων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετών:

 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)
 • Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων ( 6)
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)
 • Στατικές (8)
 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές & ηλεκτρονικές (9)
 • Συγκοινωνιακών έργων (10)
 • Υδραυλικών (13)
 • Ενεργειακών (14)
 • Τοπογραφίας (16)
 • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
 • Γεωτεχνικές (21)
 • Δασικές (24)
 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργα πρασίνου (26)
 • Περιβαλλοντικές (27)
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ' ευθείας ανάθεση μελέτης- παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Σερρών έως και τις 31-3-2017.
Πληροφορίες στο τηλ. 2321350121 κ. Πανίδου Ευτυχία.
Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου , το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια σημαιών για το σημαιοστολισμό των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για το έτος 2017, σύμφωνα με την αριθ. 145/2017 AΔΣ, προϋπολογισμού 1.850,00 € με Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή, μέχρι 10-03-2017.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει την τιμή για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 35.558,17€ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 20 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα έτους 2017. Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σερρών (τηλ.:2321350114-2321350110 Μέλλιου Ανίτα, Μαζαράκη Αναστασία) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Υπηρεσία ενοικίασης μικροφωνικής-φωτισμού, κάλυψης πολιτιστικών, αθλητικών & επετειακών εκδηλώσεων του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 91/2017 ΑΟΕ και με 01/2017 Μελέτη της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης 20.478,60 € με Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή, μέχρι 10-03-2017.

Προμήθεια στεφανιών

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια Υλικών (στεφανιών) για την πραγματοποίηση των τακτών εκδηλώσεων έτους 2017 του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την αριθ. 83/2017 ΑΟΕ και με 07/2017 Μελέτη της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης 1.790,12 € με Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Υπηρεσία μας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά που θα κατατείθεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου ανοιχτή, μέχρι 09-03-2017.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού (Β)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , για τις ανάγκες της Β΄Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 106/2017 ΑΟΕ και με την 10/2017 Μελέτη του τμήματος προμηθειών,  συνολικής δαπάνης 24.768,86€ με Φ.Π.Α.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού (Α)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , για τις ανάγκες της Α΄Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, του έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 105/2017 ΑΟΕ και με 09/2017 Μελέτη του τμήματος προμηθειών, συνολικής δαπάνης 24.611,97με Φ.Π.Α.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικών σωμάτων εσωτερικών χώρων Δημαρχείου Σερρών έτους 2017, σύμφωνα με την αριθ. 82/2017 ΑΟΕ και με την υπ΄αριθ. 7/2017 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης 7.520,60 € με Φ.Π.Α.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας μέχρι 3-3-2017.
Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Καθαριότητας του Δήμου Σερρών Παντελής Χράπας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει την κατ' αποκοπή τιμής του προϋπολογισμού της μελέτης, σε ευρώ (€) για το σύνολο των εργασιών, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών» για τα έτη 2017-2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις. Ο προϋπολογισμός είναι 160.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους. Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου Σερρών σε μέγιστο ποσοστό 15%. Το δικαίωμα προαίρεσης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης , ο Δήμος θα προβεί πρώτα σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018 του Κ.Α.20.6277.002. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος προαίρεσης , εφόσον ασκηθεί , ανέρχεται στο ποσό των 184.000,00€ με ΦΠΑ 24%. Προβλέπεται δικαίωμα παράτασης με αύξηση φυσικού-οικονομικού αντικειμένου δύο μηνών. 
Powered by 300x150 tranparent