Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό δύο (2) ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Δήμου μας του δικτύου ''Military Assets as Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι'' χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας URBACT III», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ.

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για την ΔΕ Λευκώνα έτους 2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής ανά είδος, προϋπολογισθείσης αξίας 9.925,00 € με ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών Κων/νου Καραμανλή 1 στην αίθουσα συνεδριάσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, στις 30 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη. Έναρξη υποβολή προσφορών στις 10:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 11:00 π.μ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σερρών, αρμόδιος υπάλληλος Μέλλιου Παναγιώτα-Ανίτα, τηλ. 2321350114-110.

ΟΠΑΚΠΑ - Μίσθωση ακινήτου για το ΚΑΠΗ ΠΡΟΒΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ο.Π.Α.Κ.Π.Α                                            Σέρρες 17-11- 2016
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ                                Αριθ. Πρωτ. 2830
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ.5/2016Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών:Έχοντας υπόψη׃α) το Π.Δ 270/81, (ΦΕΚ Α΄ 77/30-3-81).
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06).
γ) το Ν.3852/2010.
δ) την αριθ.104/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου.ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. του Δήμου Σερρών, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΑΠΗ ΠΡΟΒΑΤΑ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.


Προθεσμία υποβολής προσφορών από 19-11-2016 έως 09-12-2016.


Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση׃ Βενιζέλου 139, 2 όροφος, τηλ. 23210-22487(εσωτ.1)

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη παραπάνω διεύθυνση.O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Το Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (έρευνα αγοράς), με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την ανάδειξη προμηθευτή κρύου σάντουϊτς επί ένα έτος και για το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη, έως 30 Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή. Οι προσφορές θα κατατίθενται στη γραμματεία της Δ/νσεως της υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την 10η πρωινή της παραπάνω ημερομηνίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σέρρες  16-11-  2016
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                            Αριθ. Πρωτ 2819
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ            

ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                     
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. 4/2016


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Ο.Π.Α.K.Π.Α.» του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη:


1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. - ΦΕΚ 77Α/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
3) Την  αριθμ. 148/2016   απόφαση  του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α Δήμου Σερρών.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


               Δημόσιο Προφορικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου  μίσθωσης  και εκμετάλλευσης  του κυλικείου  του Β΄ ΚΑΠΗ Σερρών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με φανερές και προφορικές προσφορές στα γραφεία της Διοίκησης του «Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.» Δήμου Σερρών οδός Βενιζέλου 139, 2ος όροφος στις 29 Νοεμβρίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00 π.μ. με επαναληπτικό  (εάν χρειαστεί) στις 6 Δεκεμβρίου  2016 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και τόπο ενώπιον  της αρμόδιας επιτροπής.

Η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή από τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών Βενιζέλου 139, 2ος όροφος.

Πληροφορίες: Καλλιγάρου Παναγιώτα, Τσαρδάκης Ιωάννης τηλ.: 2321022487 (εσωτ. 1) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό δύο (2) ατόμων, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Κοινωνική Εργασία» και «Κοινωνικό Φαρμακείο» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερρών, Κ. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ. Αλεξούδη Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2321350127 ή 2321350111).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΜΕ 2/2016

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστήρων των κτιρίων του Δήμου Σερρών. Προϋπολογισμού 11.710,00€ χωρίς ΦΠΑ και 14.520,40€ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη με βάσει την τιμή προσφορά ανά είδος αλλά για το σύνολο της ομάδας.
Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το συνημμένο κείμενο με διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού.
        Ο ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λειτουργία προσωρινά σε χώρο του κολυμβητηρίου Σερρών εξειδικευμένου καταστήματος πώλησης  κολυμβητικών ειδών κατά την διάρκεια των κολυμβητικών αγώνων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2016» που θα διεξαχθούν με διοργανωτή τον Πανσερραϊκό στις 12-13/11/2016.

Ψηφιοποίηση αρχείου Δημοτολογίων

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας για την ψηφιοποίηση των Δηματολογίων Σερρών, αξία 47.435,00€ χωρίς ΦΠΑ και 58.819,40€ με ΦΠΑ.

 

Προσοχή: Έχει αναρτηθεί κείμενο με διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού (09/11/2016)

Powered by 300x150 tranparent