Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το σύνολο των υποχρεώσεων ανάδειξης αναδόχου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στη φάση ΙΙ του δικτύου space4people», του προγράμματος URBACT III, Προϋπολογισμού 41.000,00 € (33.064,52€ + Φ.Π.Α. 7.935,48 €).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σερρών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 1 στις 9 Μαρτίου ημέρα Τρίτη έτους 2021.

Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ, όπου και ξεκινάει η διαδικασία αποσφράγισής από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα δίδονται στους ενδιαφερομένους από τις αρμόδιες υπαλλήλους (Σερέτη Αικατείνη τηλ.:2321350114 & Μίκικη Φωτεινή τηλ. 2321350134) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση δικτύου εικοσιτεσσάρων (24) κάδων ανακύκλωσης ειδών ιματισμού στην επικράτειά του.

Οι θέσεις των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή παράλληλων δράσεων συλλογής ρούχων και υποδημάτων προς επαναχρησιμοποίηση.

Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης εργασιών είναι τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Σερρών, από 01/03/2021 έως 15/03/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπόψιν της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δ/νσης καθαριότητας.

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Σύμφωνα με την αρ. 91/10-2-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρώνμετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών της μελέτης "Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών" για την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Σύμφωνα με την αρ. 89/10-2-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρώνμετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ" για την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Προμήθεια χειρουργικών μασκών

Ο Δήμος Σερρών ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας «χειρουργικών μασκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της πανδημίας του SARS-COV-2 (COVID10)» με απευθείας ανάθεση, συνολικού ποσού 6.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να υποβάλλεται με email στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις 09/02/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2520/27-1-2021 απόφαση του Δημάρχου Σερρώνμετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών της μελέτης "Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών" για την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Με την αριθ. 380/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου «Europe Reunited» – με ακρωνύμιο rEUnite που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Ευρώπη για τους Πολίτες- Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή Μνήμη” (Europe for Citizens- Strand 1: European Remembrance) και έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης, με την αριθ. 421/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η συμμετοχή και η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.120,00 € για την υλοποίηση των δράσεων του έργου ενώ με την αριθ. 38155/2020 Απόφαση Αντιδημάρχου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 15.120,00 € για την υλοποίηση του έργου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στην σχετική μελέτη.

Θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά οι προσφορές που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 18/01/2021, στις 12:00, στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, Κων. Καραμανλή 1, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, Υπ΄όψιν: Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πληροφορίες: κα. Κοκκινίδου Αθηνά, τηλ. 2321350134.

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ” ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”, εκτιμώμενης αξίας 57.588,02 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης.

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ΔΤΥ του Δήμου Σερρών (Ε. Ράντου, Κ. Μαρινάκη2321350133/141)

Ο Δήμος Σερρών διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού για την Παροχή υπηρεσιών για τη Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 30/12/2020 και ώρα 11:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/12/2020 και ώρα 13:00.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/01/2021 και ώρα 23:59:00.

volunteer